uitnodiging ALV 2019 (jan 2020 )

UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER HET JAAR 2019 VAN TC ROOMBURG OP ZONDAG 12 JANUARI 2020.
Gevolgd door de Nieuwjaarsborrel  inclusief ook dit jaar de Grote Roomburgquiz (neem je smartphone mee). Tot slot zetten we uiteraard ook de familie Glasbergen in het zonnetje,
omdat ze na 18 jaar trouwe dienst afscheid nemen.


Hierbij nodigt het bestuur van TC Roomburg u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op zaterdag 12 januari 2020, aanvang 14.30 uur in het clubhuis.
Naast de vaste agendapunten zullen wij komende ALV uitgebreid stilstaan bij alle ontwikkelingen rond de tennissport en de wijk.
Zoals in een vorige ALV besloten, zullen wij de documenten, zoals agenda, notulen, financiële stukken enz. niet meer in grote getale voor de aanwezigen geprint in het clubhuis aanbieden. De stukken staan op het besloten gedeelte van de site, zodat u ze indien gewenst zelf kunt afdrukken. Van het financiële verslag zullen enkele exemplaren ter inzage liggen.


Voorlopige Agenda
1. Opening en vaststellen van de agendapunten
2. Notulen Algemene Ledenvergadering over 2018 d.d. 12 januari 2019
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen, o.a.:
- Vertrek pachters Henny en Anja
- Oproep voor vrijwilligers om activiteiten op onze club te organiseren
- Roomburgpark: de stand zaken en vervolg
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019
6. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2019
7. Verslag van de kascommissie over het jaar 2019
8. Benoeming van de kascommissie voor het jaar 2020
9. Begroting, contributie en entreegelden voor 2020
10. Mededelingen van de commissievoorzitters
11. Benoeming commissies van bijstand
12. Samenvatting genomen besluiten
13. Décharge bestuur
14. Rondvraag
15. Sluiting
ad 2 Deze notulen zijn te lezen op ​www.tcroomburg.nl
ad 5 Deze zijn t.z.t. te lezen op ​www.tcroomburg.nl
ad 6 Staan t.z.t. op besloten deel van de site, in clubhuis zullen enkele exemplaren liggen ter
inzage
ad 8 De kascommissie voor 2019 bestond uit de heren Frank Lange en Gerrit Nieuwenhuijs en de heer Manfred Marang als plv. lid

 

John Doove, Voorzitter Astrid Verheule, Secretaris

Correspondentie n.a.v. deze agenda graag naar ​secretaris@tcroomburg.nl

De Nieuwjaarsborrel met De Grote Roomburgquiz en het afscheid van Henny, Anja en familie zal, na afloop van de ALV, rond 16.00 uur beginnen.


Kandidaatstelling bestuur: ​“Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot 2 weken voor de vergadering op de wijze als bepaald in artikel 9 van het “Huishoudelijk Reglement” (zie
https://www.tcroomburg.nl/page/2798/Statuten-en-Huishoudelijk-Reglement​)